Medford Judo Academy © 2024

Oku Te II

 • Sankaku Hayanda A
 • Sankaku Hayanda B
 • Yoko Hon Tomoe
 • Yoko Tomoe Hayanada
 • Norimi Hayanada
 • Ushiro Juji Gatame
 • Yoko Shiho Gaeshi
 • Yoko Tsurikomi Shime
 • Jigkoku Jime
 • Yoko Dho Jime
 • Kote Jime
 • Yoko Shiho Shime
 • Ushiro Hadaka Jime A
 • Daki Kubi Kotemaki Jime
 • Ushiro Daki Kubi Shime
 • Yoko Mizukuguri
 • Gyakute Nage
 • Nidan Gyakute Nage
 • Hagai Shigarami
 • Ippon Tora Nage
 • Koshi Garuma
 • Arashi Otoshi Nage
 • Kuchiki Taoshi Hayanada