Medford Judo Academy © 2024

Shime Te II

 • KESA JIME
 • HIZA GATAME
 • OKURI ERI JIME
 • KATA HA JIME
 • SODE TORI JIME
 • YAMA KOBUSHI
 • YOKO KESA JIME
 • USHIRO KESA JIME
 • ASHI KIBISU GATAME
 • RYOTE ASHI JIME
 • USHIRO OSAEGAMI JIME
 • KAWAZU WAKARE
 • KUBI SHIHO GATAME
 • JUJI GATAME B
 • KOTE JIME B
 • RYOTE HADAKA JIME A
 • RYOTE HADAKA JIME B
 • HADARI WAKI GATAME
 • MIGI WAKI GATAME
 • YOKO UDE GARAMI
 • AGO OSHI
 • MIZU GURUMA
 • HIZA OTOSHI
 • USHIRO SANKAKU GATAME
 • TATSUMAKI JIME B